| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
  Forside | Adresser og udvalg | Bestyrelse | Vedtægter | Fakta | Medlem | Honoratiores | Klubhus | Klubblad | Websiden | Links |

Regler for administration af pladsfordeling i Juelsminde  Havn & Marina.

 

Vedtægter for sejlklubben

Tillæg til havnereglement

 

Havneplads?

Pladstildeling:

Ved leje af bådplads skal der forevises gyldigt medlemsbevis/nummer fra Juelsminde Sejlklub, der anvender  fortløbende numre ved  medlemsregistreringen. Når en bådplads er ledig, opslås denne i Sejlklubbens klubhus i 14 dage. Interesserede medlemmer kan i denne periode skrive sig på listen som ansøger til pladsen.

Bådpladsen, vil blive udlejet til den ansøger, der har det laveste medlemsnummer, idet der dog skal være et rimeligt forhold mellem bådens størrelse og størrelsen på pladsen. Pladsudvalget træffer afgørelse om, hvem der skal have pladsen tildelt og  afgørelse er gældende. Medlemmer, der har lejet en fast bådplads i forvejen, har fortrinsret frem for et medlem, der ikke har bådplads, også selvom sidstnævnte har et lavere medlemsnummer.

Et medlem, der har søgt en ledig bådplads, skal søge på ny, også selvom den samme plads opslås ledig igen på et senere tidspunkt.

Et medlem, der ønsker en mindre bådplads eller helt opgiver sit lejemål, har ingen særlige rettigheder ved en senere ansøgning om ny bådplads.

1 årsreglen:

Et medlem kan ikke råde over en fast bådplads, der er ubenyttet i mere end l år. I særlige tilfælde kan bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub dog give dispensation.

Bytning:

Pladsudvalget kan i ganske særlige tilfælde tillade, at et medlem bytter sin  bådplads med et andet medlem, der skal dog altid indhentes tilladelse hos pladsudvalget.

Under ganske særlige forhold har pladsudvalget ret til at anvise et medlem, en anden plads af samme kategori end den medlemmet har fået tildelt. Denne beslutning kan  indankes for bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub.

Dispositionsret:

Hvis et medlem ikke benytter en fast bådplads i kortere eller længere tid, f.eks. på ferieture, klargøring på land etc. kan havnen disponere over pladsen indtil medlemmet igen skal bruge pladsen til sin egen båd.

Et medlem, der har lejet en fast bådplads og ikke benytter denne, kan ikke fremleje eller udlåne sin plads til andre.

Handel:

Under henvisning til ovenstående er det derfor ikke tilladt på nogen måde at handle med  pladserne.

Løse pladser:

Leje af løse pladser, der midlertidig er ledig af en eller anden grund, sker direkte ved henvendelse til pladsudvalget.

Leje af løse pladser giver ingen rettigheder og lejemålet kan opsiges med dags varsel.

Flere ejere:

Hvis flere personer eller et firma er ejer af en båd, afgøres ansøgningen om tildeling af bådplads i tvivlstilfælde af bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub.

Indskud:

Ved leje af bådplads skal der betales et indskud, der beregnes ud fra bruttoarealet af pladsen. Ved bruttoarealet forståes produktet af længdemålet fra midtpæl til midtpæl og længdemålet fra midtpæl til kaj indfatning. Indskuddet beregnes uden hensyn til vanddybden.

Et medlem, der i forvejen har fast plads og får overdraget en større plads til leje, skal betale indskud i forhold til differencen mellem de 2 pladser. Omvendt skal indbetalte indskud tilbagebetales med differencen mellem de 2 pladser, såfremt der bliver tale om en fremtidig mindre bådplads.

Der betales moms af indskuddet.

Årlig leje:

For alle pladser betales en årlig leje beregnet ud fra bruttoarealet og uden hensyn til vanddybden.

Medlemmer der ikke benytter fast plads ved broerne, men benytter det til SejIklubben tildelte areal tiI vinter-opbevaring skal ligeledes betale årlig leje. Der betales moms af lejen.

Indskud:

Ved ophør af leje af bådplads tilbagebetales indskuddet, idet indskuddet dog nedskrives med 1/6 hvert år, så1edes at der efter 6 år ikke tilbagebetales noget indskud. Tilbagebetaling sker uden tillæg af renter eller pristalsregulering.

Omgåelse eller forsøg herpå samt groft misbrug kan medføre fortabelse af lejemålet til en plads.

Tvivlstilfælde i tolkning af administration af pladsfordelingen afgøres af bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub.