[ Forside ] [Bestyrelse ] [Udvalg] [ Booking ] [ Kalender ] [ Vedtægter] [  Medlemsinfo ]
   


Ungdom


SejlklubKajak
 


Kapsejlere


Sejlklubbens vedtægter

   

 

 

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Juelsminde Sejlklub". Dens hjemsted er 7130 Juelsminde.

2. Foreningen og dens formål er

at fremme et aktivt klubliv

at fremme interessen for sejlsporten og varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende disse forhold

at administrere, vedligeholde og udbygge foreningens faciliteter og aktiviteter

at arrangere møder og foredrag, afholde kursus i praktisk og teoretisk sømandsskab, at understøtte og drive ungdomsafdeling, herunder aktivt sørge for medlemshvervning m.v.

3. Foreningens medlemsskaber

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion (Der igen er medlem af Danmarks Idrætsforbund) og er undergivet dennes love og bestemmelser.

4. Medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen uden stemmeret kan bestyrelsen optage enhver, der ikke er fyldt 25 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værger.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed. Spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling.

Med samtykke af bestyrelsen kan en anden forening, selskab eller institution optages som medlem.

Som gæst uden stemmeret kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker dette.

Som seniormedlem uden stemmeret kan bestyrelsen optage personer, der er mindst 55 år og uden erhvervsarbejde.

Parmedlemskab: Par kan af bestyrelsen optages som medlemmer med én stemmeret, således par sammen kan deltage i klubbens aktiviteter.

Samtlige klubbens medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer samt ret til at bruge klubbens faciliteter.

Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gebyret tilfalder foreningen.

Ethvert medlem får ved sin indmeldelse et eksemplar af foreningens vedtægter udleveret.

Foreningen fører fortegnelse over medlemmerne med et nummer for hver af disse. Nye medlemmer tildeles et nummer, efterhånden som   indmeldelse finder sted.

Medlemsskab af foreningen træder først i kraft, når den optagelsessøgende har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes efter bestyrelsens indstilling for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Til generalforsamlingens bedømmelse af kontingentets størrelse skal bestyrelsen fremlægge det kommende års budget.

6. Udmeldelse/eksklusion m.v.

Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted skriftligt med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kalenderår. Når et medlem er kommet i restance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Eksklusion af et medlem kan efter bestyrelsens skøn ske, når medlemmet har modarbejdet foreningens formå1 og dermed skadet foreningens og dens medlemmers omdømme i offentligheden. Eksklusion af et medlem kan endvidere foretages af den samlede bestyrelse, når et medlem ikke opfylder nærværende vedtægter eller de af Juelsminde Havn og Marina i samarbejde med Juelsminde Sejlklub fastsatte regler for administration af pladsfordeling.

Eksklusionen skal godkendes af den efterfølgende generalforsamling. Klager over en foretagen eksklusion kan indgives skriftligt til bestyrelsen bilagt begrundelsen. Bestyrelsen er herefter forpligtet til at forelægge klagen for generalforsamlingen.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion er gældende indtil afholdelse af den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Restancer med kontingentbetaling medfører øjeblikkelig fortabelse af alle til medlemsskabet hørende rettigheder samt slettelse af medlemslisten.

7. Underafdelinger

Bestyrelsen bestemmer hvilke aktiviteter og faciliteter, der skal henlægges til særlige afdelinger under foreningen.

8. Tildeling af bådpladser m.v.

Bådpladser udlejes af Juelsminde Havn og Marina, jfr. Juelsminde Sejlklubs medlemsliste i §4.

Medlemmer, der lejer bådplads af Juelsminde Havn og Marina, har pligt til . at "vende skiltet", når pladsen er ledig/tom til benyttelse af gæstesejlere.

Hvert medlem med bådplads har ret til en overvintringsplads for sin båd på det af Juelsminde Havn og Marina anviste pladsområde.

Hvert medlem med båd og bådplads har pligt til at holde sin båd ansvarsforsikret.

Et medlem må ikke uden samtykke fra bestyrelsen fremleje eller overlade brugen af sin bådplads til andre.

Et medlems ægtefælle, livsarvinger og disse ægtefæller har ret til efter bestyrelsens nærmere bestemmelser at succedere i et medlems rettigheder og pligter overfor foreningen, herunder bådplads. Der nedsættes et fælles pladsudvalg mellem Juelsminde Sejlklub og Juelsminde Havn og Marina. Pladsudvalget består af havnefogeden og 2 medlemmer valgt af Juelsminde Sejlklubs bestyrelse. Enhver form for tvivlstilfælde i tolkning af administration af pladsfordelingen afgøres af bestyrelsen for Juelsminde Sejlklub.

Ethvert medlem af Juelsminde Sejlklub med bådplads er forpligtet til at overholde de til enhver tid særligt fastsatte regler for administration af pladsfordeling i Juelsminde Havn og Marina.

Det er Juelsminde Havn og Marina, der i samarbejde med Juelsminde Sejlklub har udarbejdet regler for administration af pladsfordeling i Juelsminde Havn og Marina, og disse regler kan således ikke gøres til genstand for behandling på en generalforsamling.

9. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer, hvor andet ikke er fastsat i vedtægterne, ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte gyldig beslutning af alle foreningens anliggender.

Uden generalforsamlingens beslutning kan der ikke ske ændring i vedtægter eller nedlæggelse af foreningen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der betaler kontingent efter de foran fastsatte regler. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, men såfremt mødets dirigent eller mindst 3 af de fremmødte medlemmer kræver det, skal afstemninger foregå skriftligt.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end der skal vælges, skal der altid ske skriftlig afstemning, og afstemningen af sådanne valg sker efter den såkaldte bunkemetode.

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog er der den særlige begrænsning, at mindst 50% af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i gl. Juelsminde Kommune, hvilket dirigenten skal påse og ved opstillingen gøre generalforsamlingen opmærksom på. Begrænsningen kan således føre til, at et medlem valgt til bestyrelsen med flest stemmer ikke kan anses for valgt på baggrund af begrænsningen, og man må herefter anse den kandidat, der er bosiddende i Juelsminde Kommune med flest stemmer som værende valgt.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelsen fremsendes skriftligt til det enkelte medlem med dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Stemmeret har alle aktive seniormedlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance eller anden restance. Foreninger, selskaber eller institutioner, der er optaget som medlem, har hver een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Alle indkaldelser til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig underretning til det enkelte medlem.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt indgiver motiveret begæring herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal herefter afholdes senest een måned efter kravets fremsættelse.

Samtidig med indkaldelse til generalforsamling fremsendes så vidt muligt før generalforsamlingen til ethvert medlem en dagsorden bilagt et eksemplar af foreningens reviderede regnskab og status samt oplysninger om, hvilke af bestyrelsens medlemmer der er villige til at modtage genvalg samt angivelse af indkomne forslag. Over det på generalforsamlingen passerede føres der af sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten.

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og valg af 2 bestyrelsessuppleanter Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

10. 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf 1 formand, der vælges særskilt for 2 år ad gangen,1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 1 klubmester, og det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at bestyrelsen afgår med 2 og 3 skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller i hans fravær næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 2 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaggivende. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger om en sag, hvori han selv, hans ægtefælle eller familie har en særinteresse.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Det påhviler bestyrelsen ved formanden at aflægge en beretning på generalforsamlingen. Beretningen skal beskrive, hvilke aktiviteter der er gennemført - herunder hvilke aktiviteter, der er gennemført med økonomiske støtte / tilskud fra kommunens Folkeoplysningsudvalg. Den pågældende beretning indsendes til Folkeoplysningsudvalget inden udgangen af den måned, generalforsamlingen har været afholdt.

11. 11. Tegning, hæftelse og foreningens formue

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer eller anden person fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser samt checkfuldmagt.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ud over den til den daglige drift nødvendige kasse- og girobeholdning skal foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Investering i børsnoterede aktier må kun ske i begrænset omfang i foreningens pengeinstitut af hensyn til aktionærkonti.

I enkelte særlige tilfælde kan foreningens formue dog være anbragt i værdipapirer og skal i givet fald tydeligt fremgå af foreningens regnskaber.

12. 12. Regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status fremlægges til eftersyn for foreningens medlemmer og senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

13. 13. Vedtægtsændringer og foreningens ophør

Forslag til vedtægtsændringer eller om foreningens ophævelse skal for at komme til afstemning være optaget på dagsordenen og udsendes sammen med denne enten på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at der sker vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer samt, at halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling med forslagene som eneste punkt på dagsordenen. på den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages ved almindelig stemmeflertal og uden hensyn til, hvor mange af foreningens stemmeberettigede medlemmer, der har givet møde.

På en generalforsamling, hvor foreningens eventuelle ophævelse besluttes, skal der samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Da klubben har en almennyttigt formål, kan udlodning af klubbens indtægter og formue udelukkende finde sted til almennyttige og almenvelgørende formål, som kommer sejlklubliv og sejlsportsinteresser til gode, specielt i Juelsminde Kommune. For at nedlægge foreningen skal der opnås samme kvalificerede flertal som nævnt ved vedtægtsændringer.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Juelsminde, den 15. marts 2006

Som dirigent:

Max L. Jepsen
advokat

 

Forelagt og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.

Juelsminde, den 5. april 2006
Som dirigent:

Max L. Jepsen
advokat

 

   

 

Juelsminde Cup

Njordsejladsen

Samsø Rundt

DH-DM

Bymesterskab

   

 

 Aktive udvalg:

Ungdomssejlerne
Kajakkerne
Kapsejlerne
Tursejlerne
Pigesejlerne
Roerne
Sejlerskolen
Surferne
 

 

Sociale grupper:

60erne
Fruentimmerne
 

 

 

Vil du gerne deltage og være medlem af Juelsminde Sejlklub:

Kontakt: Forretningsføreren på mail.: forf@juelsmindesejlklub.dk
 

Aktive stævner:

Juelsminde cup
Njordsejladsen
Samsø Rundt
Bymesterskab
DH-DM

Distance-sejladserne